Tack vare Moderaterna får nu Borås en modernare socialtjänst

 

I dagens BT skriver jag tillsammans med Marie Fridén (M) och Wiwi Roswall (M) om hur Moderata förslag kommer ge en bättre socialtjänst i Göteborg. Texten i sin helhet samt länk till artikeln kommer nedan.

Socialtjänsten har länge varit hårt ansatt, i hela landet såsom i Borås. Därför tog vi Moderater under 2015 fram en rapport med fyra motioner vars tanke är att förbättra socialtjänsten. Till grund för motionerna låg en rapport om Socialtjänsten från förbundet Vision, men också egna samtal som vi fört med chefer och medarbetare inom socialtjänsten i Borås. Vårt fokus låg främst på barn och ungas tillvaro i vardagen. Alla motionerna har nu passerat Kommunfullmäktige – vilket skedde med positiv respons.  Nedan följer innehållet i varje motion.

Genomföra en genomlysning av socialtjänsten – Socialtjänsten har ett komplext uppdrag där problematiken man möter över tid förändras. Borås Stad har i grunden en väl fungerande socialtjänst. Introduktion, metodhandledning och kompetensutveckling för socialsekreterarna gör våra socialtjänstanställda attraktiva för andra kommuner. Samtidigt ökar andelen som har ett långvarigt beroende av socialbidrag. Även den psykiska ohälsan ökar. Vi har svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare. Detta i kombinationen med ett ökat antal ensamkommande barn och ungdomar ställer nya krav på socialtjänstens sätt att arbeta.  För att stärka socialtjänsten ytterligare behövs en ordentlig genomlysning. Idag träffas områdescheferna för de fem nämnderna som ansvarar för individ- och familjeomsorgen regelbundet. Detta för att få en bättre samverkan och utveckling. Bland annat arbetar man just nu med att ta fram en kompetensplan för det gemensamma arbetet framöver.

Synliggöra och öka professionaliseringen av socialtjänsten – Som sagt är en av de stora utmaningarna för socialtjänsten att behålla och rekrytera kompetent personal. Det finns flera olika anledningar till det. Borås högskola saknar en socionomutbildning samtidigt som lönen generellt ligger på en lägre nivå än våra närliggande kommuner. Mycket av socialsekreterarnas tid går också åt till administration, på bekostnad av tid för klienterna. Avlastning i den administrativa bördan skulle ge socialsekreterarna mer tid till att utöva det yrke de valt. Under 2015 har kommunen därför tagit fram en arbetsgrupp som numera jobbar med frågan – hur gör vi socialtjänsten mer attraktiv? Gruppen arbetar brett med allt från löneutveckling, karriärtjänster, arbetsbelastning och kompetensutveckling.

Stärka familjehemmen – För många av Borås barn handlar uppväxtvillkoren om viktiga saker i en normal vardag. Men för några barn är vardagen fylld av dramatik och misär. Dessa är lyckligtvis få i relation till alla barn, men ack lika viktiga. Idag råder det akut brist på familjehem, vilket gör att staden måste köpa in konsulttjänster vilket i längden blir dyrt. Vårt förslag är därför att stärka familjehemmen och att stadsdel Väster får i uppdrag att se över hur Borås stad kan knyta till sig fler familjehem, samt erbjuda individuell handledning, jourtelefon dygnet runt och psykologhjälp. Stadsdelen ska även analysera konsulentföretagen och hur kommunen kan ta tillvara på deras erfarenheter.

Införa socialtjänsten online – För de flesta barn och ungdomar är internet idag en självklarhet. Kränkningar, övergrepp, trakasserier och mobbning på nätet ökar också konstant. Här gäller det för kommunen att hänga med och kunna erbjuda en bra socialtjänst även online. Flera svenska kommuner har i dag detta. Moderaterna vill att Borås ansluter sig till dessa kommuner, då det finns flera tänkbara arbetsformer. Exempelvis nätvandring där socialtjänsten aktivt tar kontakt med ungdomar som bedöms finnas i riskzonen. Chattfunktionen och lättillgängligheten på nätet måste ökas och bemannas med kunnig personal. Genom samhällsvägledande forum skulle socialsekreterare kunna svara på anonyma frågor som läses av alla. En utredning har nu sjösatts, och om den ger de svar vi tror och hoppas är det meningen att kommunen sedan ska införa en socialtjänst online.

Det gäller att hela tiden vara på tårna i en värld som förändras. För att kunna erbjuda bra service med de utmaningar som ligger framöver anser Moderaterna i Borås att det måste till en förbättring av dagens socialtjänst. Efter att ha nåtts av larmrapporter ifrån riket om hur socialtjänsten inte förmår hantera alla svåra ärenden, i flera fall med en mycket tragisk utgång. Det är viktigt att Borås Stads socialtjänst utvecklas så att vi inte hamnar där. Vi anser att våra förslag till åtgärder kommer att stärka socialtjänsten, till nytta för boråsarna.

http://www.bt.se/debatt/boras-far-modernare-socialtjanst/

 

 

 

Två fel blir inte ett rätt!

Igår talade jag om för en förtroendevald för Vänsterpartiet att jag sett en affisch, från deras parti, uppsatt på ett elskåp. Glad blev jag när jag senare under eftermiddagen såg att affischen var nedtagen.

Förvånad och arg blev jag när jag, idag, såg att en annan förtroendevald, från samma parti, satte upp en affisch på ett annat elskåp utanför mitt fönster på Norrby. Vi boende på stadsdelen arbetar hårt för att öka tryggheten och sprida en positiv bild av stadsdelen. Då är det helt oacceptabelt att en förtroendevald i staden bidrar till att förfula den!

Att klotter, nedskräpning och olaglig affischering föder mer av samma sort blir tydligt med nedanstående bild, men två fel blir aldrig ett rätt. Inte ens om det är politiska partier som gör fel!

image

Hur ser de rödgröna på det här med klotter, nedskräpning och olaglig affischering, egentligen?

På måndag kommer Kommunstyrelsen i Borås att behandla två motioner från moderaterna. Motionerna ”Jourtelefon/applikation – för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra trygghetsstörande företeelser!” och ”Sanering av klotter inom 24 timmar!” togs fram tillsammans med ett trygghetspaket som jag skrivit om tidigare här på bloggen.

Bakgrunden till vårt initiativ var bl a Polisens rapport, ”Trygghet i Borås Stad – En kartläggning av behov och insatser.”(2015-01-15), som redogör för läget inom ett antal olika områden, bland annat nedskräpning och skadegörelse.

Klotter och nedskräpning föder mer klotter och nedskräpning om det inte åtgärdas därför har vi föreslagit att klotter ska saneras inom 24 timmar. Nedskräpning m m vill vi att boråsarna på ett enkelt sätt ska kunna anmälas via jourtelefon och app så att städning eller andra åtgärder kan sättas in så fort som möjligt.

I de rödgrönas förslag till svar på motionerna kan jag läsa ”Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara sanerat inom 24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett högt ställt mål gör att ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras. Däremot är Kommunstyrelsen tveksam till att kommunen sätter upp en 24-timmars gräns som är absolut. Det finns inget som säger att inom just 24 timmar är den rimliga tidsgränsen för sanering av klotter. Menar man då allt klotter eller är det en viss nivå och omfattning på klottret som avses. Ett absolut löfte kan då innebära att en relativt stor organisation måste finnas tillgänglig och är då en resursfråga som måste hanteras.” Jag är inte nöjd med att de rödgröna uttrycker en så stor tveksamhet till att ha höga ambitioner i denna fråga.

Vidare kan jag läsa ” Tekniska nämnden anför att efterfrågat anmälningssystem redan finns idag inom nämndens verksamhetsområde via en app och ett webbformulär för felanmälan. Borås Rent och Snyggt har dessutom appen Håll Sverige Rent där nedskräpning kan anmälas. Båda apparna går att ladda ned till smartphones. En jourtelefon innebär längre tidsåtgång i ärendehanteringen varför motionen till denna del avstyrkes.
Lokalförsörjningsnämnden skriver att klotter och skadegörelse inte kan accepteras i Borås Stad. När det dyker upp skall klottret snabbt saneras och skador åtgärdas. En snabb upptäckt är därför av största vikt. Verksamma på taxi, lokaltrafik, parkeringsbolag, företagare, allmänhet m.m. är centrala för snabb upptäckt. För att skador snabbt ska kunna saneras måste fastighetsägaren eller förvaltaren få reda på att de finns. Genom samarbetet Borås rent och snyggt finansieras en App som heter Håll Sverige Rent. Tekniska förvaltningen har även en app och ett webbformulär för felanmälan och synpunkter. Via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla nedskräpning, klotter, skadegörelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är direkt kopplad till ansvariga aktörer.
Kommunstyrelsen bedömer att motionärernas ambitioner och intentioner i motionen är tillgodosedda genom de rapporteringsmöjligheter som Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden redogör för.”

I förra veckan såg stadsdelen Norrby ut som på bilden här nedan och då använde jag Tekniska förvaltningens app för första gången och om funktionen inte utvecklas kommer det också vara för sista gången.

Först fick jag meddelande om att min anmälan var mottagen och nästa dag fick jag meddelandet att elskåp inte var Tekniska förvaltningens ansvar. Sedan följde ett meddelande om att mitt ärende var avslutat! Jag anser inte att detta förfarande stämmer med vad som redovisas i svaret från de rödgröna ovan. Därför kommer ett alternativ förslag att presenteras på Kommunstyrelsens möte på måndag.

image

Socialdemokratin i ett nötskal

 

God fredag till er alla!

Idag skriver jag om Socialdemokraterna Lena Palmén och Bertil Ekwalls tama försök att slå sig för bröstet för en effekt som härstammar från Alliansens politik. Texten och en länk till artikeln hittar ni nedan.

 

Den socialdemokratiska politiken i ett nötskal, det är en lämplig sammanfattning på artikeln från Palmén (S) och Ekwall (S). De två socialdemokraterna förfäktar i artikeln huvudsakligen två saker. Återställare till en gammal socialdemokratisk politik, som väljarna röstade bort 2006, och höjda bidrag till dem som inte arbetar. Inget av det för Sverige framåt. Sen kan jag inte motstå att kommentera att det är Allianspartiernas ekonomiska politik som gällt fram tills för drygt två månader sedan. Att tro att den socialdemokratiska politiken fått positiva effekter på ungdomsarbetslösheten är nys.

Moderaterna för en motsatt politik till den socialdemokratiska politiken. För att få fler i arbete krävs lägre kostnader för att anställa och lägre skatter ger effekter för samhällsekonomin. Att många fått stora ökningar av den disponibla inkomsten är resultatet av moderata finansministrars arbete för fler arbetade timmar. Moderaternas politikutveckling syftar, till skillnad från Socialdemokraternas, framåt. Vi tar oss an de utmaningar som Sverige och Borås står inför. 

Återställare kan väl ändå inte vara den medicin som socialdemokratin tillämpar när vi vet vilka konsekvenser det får i andra sammanhang. Åtminstone förklarar det på vilket sätt Socialdemokraterna avser att ta itu med samhällsutmaningarna. Genom att förvärra!

 

http://www.bt.se/insandare/lagre-arbetsloshet-har-inte-med-s-att-gora/

Trevlig helg.

Reformer för fler utbildade lärare i ämnet svenska som andraspråk

Språket är vägen in i det svenska samhället och en väl fungerade skola med välutbildade lärare är en nyckelfaktor för att bryta utanförskap och stärka integrationen.

Hur ser då förutsättningarna ut när det gäller att kunna ge svenskundervisning till de elever som behöver lära sig svenska?  Jo, det är en stor brist på sfi-lärare och på lärare som är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk och många lärosäten ser behov av att erbjuda den här typen av kurser, men menar att de behöver ett uppdrag från regeringen för att kunna lägga resurser på att bygga ut kurserna. Det är allvarligt om inte universitet och högskolor får den signalen. Skolan skriker efter behörigheten i ämnet svenska som andraspråk och man vet att den är direkt avgörande för om ett barn ska lyckas i skolan eller inte.

Borås är inget undantag. Här är trycket på SFI-utbildningen högt och en stor ökning av antalet elever, med annat modersmål, än svenska, har skett de senaste åren i våra skolor. Välutbildade och duktiga lärare är lika viktigt här som i övriga Sverige.

Moderaternas skolpolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönvall och LR Studerandeförenings ordförande Isak Skogstad har presenterat förslag för fler sfi-lärare och stärkt svenskundervisning för invandrare. Det är reformer jag anser att vi skulle ha stor nytta av även i Borås. Det de föreslår är:

  • Fler ska ha möjlighet att studera till sfi-lärare över sommaren. De lärosäten som har lärarutbildningen ska också erbjuda kurser i svenska som andraspråk över sommaren.
  • Möjligheten ska utredas om det går att införa distanskurser i svenska som andraspråk, vilket kan kombineras med praktik ute i sfi-verksamheten.
  • Svenska som andraspråk ska göras till en obligatorisk del på lärarutbildningen. Blivande lärare kommer att möta många nyanlända i sina klassrum. Då är det en viktig kompetens som bör ingå i alla lärarutbildningar.

Vägen in i det svenska samhället ska vara så kort som möjligt. Med reformer, som kan ge fler lärare till SFI och ge fler lärare som kan undervisa i svenska som andraspråk, kan vi komma en bra bit för att korta den vägen.

IMG_0772 (002)

Gårdagens träff med kvinnoföreningen på Norrby

 

I går var jag, tillsammans med ett fyrtiotal andra kvinnor, i kvinnoföreningens lokal i Norrby för att fira internationella kvinnodagen. Det var ett trevligt och lyckat arrangemang med kvinnor i alla åldrar och från olika kulturer. Det bjöds på hemlagad mat och intressanta samtal. Vi har kommit långt med jämställdheten i Sverige och är verkligen ett föredöme för många andra länder. Men det finns fortfarande många orättvisor ute i världen, där vi får försöka sprida vårt lyckade arbete vidare. Därav är den internationella kvinnodagen även framöver en väldigt viktig tidpunkt för att inte förglömma det arbete som måste göras.

Jag vill även passa på att tacka kvinnoföreningen för inbjudan och en himla trevlig kväll.

8 mars – en dag då vi tillsammans står upp för alla tjejer och kvinnors rättigheter och möjligheter

Som moderat kvinna anser jag att jämställdhet är en självklar frihetsfråga. I Sverige, Södra Älvsborg och i Borås ska alla människor kunna nå sin fulla potential. För mig är den självklara utgångspunkten att varje individ själv bestäm­mer över sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. Ingen ska behöva leva i otrygghet på grund av våld eller hedersförtryck.

Ett framtida Sverige behöver en utökad politik för frihet där både kvinnor och män har förutsättningar att välja det liv de önskar. Ekonomisk självständighet är ett naturligt mål. Att ha frihet och kunna ta ansvar för att försörja sig själv är grunden för jämställdhet. Som moderat kvinna anser jag att jämställdhet skapas genom positiva drivkrafter och påverkan av attityder, inte genom tvingande lagstiftning. Jag anser också att ett samhälle i förändring kräver en modern familjepolitik som levererar individuella och flexibla lösningar.

Idag tjänar, äger och bestämmer kvinnor som grupp fortfaranade mindre än gruppen män. Att ändra på det är en mycket viktig frihetsfråga för oss Moderatkvinnor. Vi vill gärna se att fler kvinnor ska starta och driva företag. Att bättre ta tillvara kvinnors idéer är en vinst både för den enskilda och för samhällsekonomin. Vi vill se ökad valfrihet och mångfald som öppnar upp för ökad kvalitet och ger kvinnor i offentlig sektor större möjlighet att utvecklas.

I över 100 år har Moderatkvinnor verkat för ökad jämställdhet och idag är vårt arbete lika viktigt. Vi har genom åren arbetat med att lyfta upp goda förebilder som kan leda samhället åt rätt håll. I Södra Älvsborg har moderata kvinnor haft uppdrag som ordförande i kommunstyrelser, på 90-talet Maj Steen och idag Margareta Lövgren. Som riksdagsledamöter har vi haft Birgitta Wichne och idag har vi Cecilie Tenfjord-Toftby. Moderata kvinnor går före och nu anser jag ,som moderat kvinna, att det efter nästa val är dags för Anna Kinberg Batra att bli Sveriges första kvinnliga statsminister!

logo-blue

Gehör för många Moderata idéer på gårdagens Kommunfullmäktige

 

Gårdagens Kommunfullmäktige blev en stor triumf för moderata värderingar och hårt slit. Följande motioner fick bifall eller positiva besvaranden.

Fler papperskorgar för en vackrare stad – Anna Christensen lämnade 2014 in en motion där Tekniska nämnden föreslås placera ut fler papperskorgar på strategiska ställen i centrum. Nämnden ska även genomföra en översyn i övriga delar av staden för att finna nya platser som år lämpliga för utplacering av papperskorgar. Totalt ska 100 nya papperskorgar placeras ut på strategiska ställen. Motionen bifölls i Kommunfullmäktige.

Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle badplats – Monika Hermansson-Friedman (M) och jag fick vår motion från 2014 bifallen för att utreda om en gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.

Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten – Tillsammans med Marie Fridén och Vivi Roswall (båda M) fick vi igenom en motion om hur det går att göra socialsekretaryrket mer attraktivt i Borås. Målet är att kunna rekrytera nya hungriga medarbetare och behålla fler av de etablerade. Ett arbete pågår redan men genom vår motion aktualiseras problemet ytterligare. Det kommer Borås behöva med de framtida utmaningar vi står inför.

Stärk familjehemmen – Marie Fridén, Vivi Roswall och jag själv fick också bifall för vår motion om att stärka familjehemmen. Stadsdelsnämnden Väster ska nu se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder. Stadsdelsen Väster får också utreda hur Borås ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.

Inför socialtjänsten online – Återigen var det Marie Fridén, Vivi Roswall och jag själv som hade lämnat in en motion om att socialtjänsten måste kunna finnas på nätet. Vi fick igenom ett uppdrag där stadsdelsnämnd Väster ska utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Får att ha möjlighet att följa upp ska uppdraget rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.

Moderaternas politik driver helt uppenbart Borås framåt.

Utred möjligheten till nytt kollektivtrafikslag i Borås Stad

 

I tisdags den 16 februari kallade allianspartierna till en pressträff på Krokhallsberget bredvid vårt resecentrum. All inbjuden press – Borås tidning, radio Sjuhärad och Västnytt – dök upp. Tillsammans med Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD) och Jan Idehed (C) presenterade vi ett utredningsförslag av linbana i Borås.

Det innefattar att berörda förvaltningar får titta på en första sträcka mellan Borås resecentrum/Södra torget – Södra Älvsborgs sjukhus – Hässleholmen. Det är en sträckning som i så fall skulle kunna avlasta, och på sikt kanske överta trafiken från dagens busslinje 1. Linbana är ett effektivt och snabbt system där gondolerna går i princip utan väntetid i 20-25 km/h. Systemet är planskilt vilket gör att det inte behöver samsas med övrig markbunden trafik. Linbana har också en väldigt låg miljöpåverkan och bullernivåer på cirka 50 decibel, en nivå långt under dagens busstrafik på cirka 80 decibel.

Vi i Alliansen vill nu att förvaltningarna tittar på alternativet linbana och jämför det med BRT-system som staden tidigare har valt att utreda. Vi tror att linbana kan vara både ett billigare, effektivare och mer miljövänligt alternativ än BRT. Dessutom utan att behöva bygga om gator och hållplatser i centrala Borås. Nu hoppas vi att de rödgröna ställer sig bakom vår utredning, så vi har möjlighet att se hur kostnaden tillsammans med övriga faktorer skiljer sig mot ett BRT-system.

Min syn på gårdagens dom

 

Igår föll domen angående Servicekontorets säljverksamhet på den privata marknaden. Bakgrunden är att Konkurrensverket stämt Borås Stad för konkurrensbrott eftersom Servicekontoret säljer tjänster på den privata marknaden. Marknadsdomstolen, som är sista instans, friar Borås Stad.

Den friande domen förändrar inte vårt ställningstagande. Vi anser fortfarande att det inte ligger i en kommuns uppdrag att aktivt söka kunder utanför den kommunala marknaden.

Dessutom är det så att säljverksamheten av mark- och anläggningsentreprenader inte är förenlig med kommunallagen. Det konstaterar såväl tingsrätten som Marknadsdomstolen, men eftersom saken gäller konkurrenslagstiftningen hanteras det inte i domen.

Moderaternas ställningstagande är tydligt: Kommuner ska inte konkurrera med privata företag på privat marknad. Vi vill även fortsatt att Servicekontoret endast ska erbjuda sina tjänster till Borås Stads egen organisation.